Login Form

Föreningens stadgar

1 Föreningens Namn:
Bohusläns VA-förening

2 Säte:
Sotenäs (Smögen)

3 Regler för verksamheten:
Erfarenhetsutbyte, utbildning och studieresor.

4 Regler för medlemsskap och uteslutning:
Kommuner och kommunägda bolag med sin huvudsakliga verksamhet i Bohuslän. Uteslutning: Ej inbetald årsavgift.

5 Uppgifter om medlemsavgifter eller regler hur dom fastslås:
Beslut på årsmöte.

6 Uppgift om räkenskaps år:

7 Uppgift om hur revisorerna utses:
På årsmöte.

8 Uppgift om beslutande organ och regler för detta:
Årsmöte och styrelse.

9 Regler för kallelse till föreningsmöte:
Samtliga medlemskommuner.

10 Regler för rösträtt:
Inbetald årsavgift.

11 Uppgifter om styrelsens sammansättning och hur den väljs. Samt regler för dess arbete:
Halva styrelsen väljs på två år, ordförande väljs på ett år, styrelsen består av sju ledamöter samt tre revisorer.

12 Regler för ändring av stadgarna:
1 årsmöte samt 1 styrelsemöte.

13 Regler för upplösning av föreningen med uppgifter om kvarvarande om hur eventuella kvarvarande tillgångar disponeras:
Delas upp på medlemskommunerna.

14 Årsmöte skall vara:
Inom januari månads utgång.

15 När skall extra föreningsmöte hållas:
När någon av medlemskommunerna kräver detta.


Copyright © 2016. All Rights Reserved.